-เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันจันทร์ที่ 18 พ.ค. 2558

-กำหนดชำระเงินค่าเทอมภาคต้นภายในวันที่ 15-18 พ.ค. 2558